Thursday, October 9, 2014

குச்சனூர் ஆதீனத்தில் (தேனி அருகில்) வட குரு பகவான் சந்நிதி இருக்கிறது. அங்கு சென்று வழிபடவும். ராஜயோகம் தரும் வட குரு பகவான் என்று பெயர். தேனி குமுளி சாலையில் சின்னமனூரிலிருந்து ஆறு கி.மீ. தூரத்தில் இருக்கிறது. இங்கு சனீஸ்வரரும் குடிகொண்டி ருக்கிறார். அட்டமத்துச்சனி, 2-ஆம் இடத்து குரு இரண்டுக்கும் இங்கு செல்வது பரிகாரமாகும்.

No comments:

Post a Comment